ข้อบังคับในการเล่นเกม A:IR ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้รายละเอียดของ กฎ – กติกา และบทลงโทษของเกม A:IR มีดังต่อไปนี้

 

ข้อ

กฎ และ กติกา

บทลงโทษสำหรับเกมในเครือเอเชียซอฟท์

1.
ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message)
* รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม *
ระงับการใช้งานไอดี 10 วัน
2.
ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุ ไม่และเหมาะสม ทีมงานจะทำการระงับ ID ทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
3.
ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild)
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
4.
ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี เช่น บาท, B, Bath, Cash หรืออื่นๆ
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
5.
ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกม ในรูปแบบของเงินจริง
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี เช่น บาท, B, Bath, Cash หรืออื่นๆ
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
6.
ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
7.
ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน Asiasoft
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
8
ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน
และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง
8.1 หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกม
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
9. ห้ามกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆ
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
10.
ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน
11.
ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน
ระงับการใช้งานไอดี 3 วัน
12.
ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
**รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
ระงับการใช้งานไอดีถาวร
13.
การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การหลอกลวงผู้ใช้งานอื่น , การใช้ข้อผิดพลาดหรือช่องว่างของระบบ Trading Agency เพื่อผลประโยชน์แก่พวกพ้องหรือหลอกลวงผู้ใช้งานอื่น
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน
14.
การกระทำการขัดขวาง รบกวน หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ไม่ให้สามารถเล่นได้ตามปกติ **รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี
โทษครั้งที่ 1
ระงับไอดี 7 วัน
โทษครั้งที่ 2
ระงับไอดี 30 วัน
โทษครั้งที่ 3
แบนถาวร
หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ID ของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นครั้งที่ 2 ในความผิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดใดก็ตาม ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทีมงานสามารถระงับการใช้งาน ID ถาวร โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน และโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

2. บุคคล ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้นถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด

3. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID และ Password ของผู้ใช้บริการอื่น ๆ การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่นและการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก ในการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้แล้วยังเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุก และปรับซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าว ขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิด ของผู้ใช้บริการเพียงลำพัง และผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ ทุกประการเพียงลำพัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์ แต่อย่างใด

4. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม A:IR ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอเชียซอฟท์ ระงับหรือยุติการใช้งาน USER ID เกม A:IR ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเกม A:IR อีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้

5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด

6. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง

7. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ส่งให้ทีมงานโดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฏในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงานและผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่า การตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติการเชื่อมต่อเป็นการทำลายทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้เอเชียซอฟท์ เสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

10. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม A:IR ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม A:IR ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าเอเชียซอฟท์ และ/หรือทีมงาน ได้ใช้ความระมัดระวัง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม A:IR) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใด และ/หรือความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวจาก เอเชียซอฟท์ โดยสิ้นเชิง

11. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม A:IR และ/หรือ Items ต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม A:IR หรือการแลกเปลี่ยน items จากมูลค่าบัตร @Cash ที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

12. ในกรณีที่ถูกลงโทษ เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษเพียง 30 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนด เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม

13. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทีมงานเกม A:IR มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการทำกระทำความผิดของผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค และ/หรือ Krafton ทั้งสิ้น

14. การธุรกรรมใดๆ ในเกมผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงจะใช้ความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

15. เอเชียซอฟท์ ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันรวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน

16. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน A:IR และ เอเชียซอฟท์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษในการเล่นเกม A:IR โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

17. ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม A:IR และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตกลงยินยอมให้ทีมงาน A:IR ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

18. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือหรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน A:IR ดำเนินการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้

19. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐาน อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ เป็นสิทธิของทีมงาน A:IR เพียงฝ่ายเดียว

20. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภาพหรือข้อมูลหลักฐานที่ใช้พิจารณาความผิดจะต้องมาจากทีมงาน A:IR เป็นหลัก ภาพหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้เล่น สามารถใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบเท่านั้น และไม่สามารถนำเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาโทษผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว

21. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการถูกลงโทษตามกฎ กติกา ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค มีสิทธิไม่แสดงหลักฐานการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆจาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ทั้งสิ้น

22. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม A:IR ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น จากทีมงาน A:IR หรือ เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม A:IR

23. ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม A:IR ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตร @Cash ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @Cash เป็นสิ่งของ Itemsในเกมต่าง ๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมตลอดถึงความเสียหายจากการไม่ได้ใช้แต้มสะสมพิเศษทุกชนิดทุกประเภทที่เอเชียซอฟท์ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้น เช่น @rewards และ/หรือการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าแต้มสะสมที่เกิดจากกรณีรางวัลพิเศษหรือแต้มสะสมพิเศษอื่นใด และ/หรือแต้มสะสมพิเศษที่ เอเชียซอฟท์ จะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต

24. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม A:IR ที่ได้รับจากเอเชียซอฟท์ ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับ เอเชียซอฟท์ แต่อย่างใดและหากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เอเชียซอฟท์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ เอเชียซอฟท์ เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

25. ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับ เอเชียซอฟท์ แต่ไม่สามารถติดต่อ เอเชียซอฟท์ ได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อ เอเชียซอฟท์ แทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ – หนังสือมอบอำนาจในเบื้องต้นสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่เป็นแบบฟอร์มทั่วไปได้ หรือใช้เขียนให้มีข้อความครบถ้วนก็ได้ หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้

กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ดาวโหลดแบบฟอร์ม

26. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก เอเชียซอฟท์ และ/หรือ เพลย์พาร์ค อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID

27. กฎ กติกามารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก ของ PlayID หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PlayID ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก PlayID

28. กรณีเอเชียซอฟท์ยุติการให้บริการเกม A:IR ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น

ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ทีมงาน A:IR PlayPark