Mount

1. หาซื้อสัตว์ขี่ได้จาก NPC นักขายพาหนะ

2. ใช้งานโดยลากรูปสัตว์ขี่ (กด I) มาใส่ใน Shortcut

3. การควบคุม Mount


เดินหน้า เมื่อต้องการเร่งความเร็วให้กดปุ่ม W 2ครั้ง  = เพิ่มความเร็ว *จะใช้งาน Sprint gauge

เคลื่อนที่ทางซ้าย เมื่อต้องการหลบไปทางด้านซ้ายให้กดปุ่ม A 2ครั้ง (สามารถทำได้กับสัตว์ขี่ที่ขี่แล้วโจมตีได้เท่านั้น)

เคลื่อนที่ถอยหลัง

เคลื่อนที่ทาง ขวา เมื่อต้องการหลบไปทางด้านขวาให้กดปุ่ม D 2ครั้ง (สามารถทำได้กับสัตว์ขี่ที่ขี่แล้วโจมตีได้เท่านั้น)

ลดระดับความสูงลงในแนวดิ่ง

ปิดการใช้งาน Mount

เพิ่มระดับความสูงขึ้นในแนวดิ่ง

4. Explorer Reconnaissance ไม่สามารถโจมตีขณะขี่ได้ ส่วน Battle Wyvern สามารถโจมตีขณะขี่ได้

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST