Nickname ในเกมคืออะไร

    Nickname ในเกมเป็นชื่อเล่นเฉพาะของ ID ที่แสดงให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น อนุญาตให้ใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และตัวเลข แต่ไม่อนุญาตให้เว้นวรรคและใช้อักขระพิเศษ และสามารถใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และตัวเลขอย่างน้อย 4 ตัวอักษรและสูงสุด 16 ตัวอักษร
    กรณีหากใช้ภาษาอังกฤษจะแสดงโดยแบ่งแยกตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่