• MYSTIC

โดยในเกมจะมีอาชีพทั้งหมด 5 อาชีพ ทุกเผ่าจะสามารถเล่นได้ทุกอาชีพ ทั้ง 5 อาชีพ

MYSTIC

มิสติกเป็นคลาสลึกลับที่สื่อสารกับธรรมชาติ อย่างเช่น แสง, ลม, ต้นไม้, นก และใช้พลังนั้น มิสติกสามารถทำให้เกิดกระแสลมแรงเพื่อโจมตีศัตรู แต่บางครั้งก็จะเรียกสายลมเบาๆ เพื่อรักษาพันธมิตรได้ นอกจากนี้ยังทำให้เถาวัลย์โตขึ้นในพริบตาเพื่อพันธนาการศัตรู หรือในทางกลับกันก็สามารถห่อหุ้มพันธมิตรด้วยเถาวัลย์เพื่อทำให้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ปลอดภัยได้

โจมตี
3
ป้องกัน
2
ความเร็ว
3
ระยะยิง
4
คริติคอล
2
สนับสนุน
5

MYSTIC ทรัพยากร
แหล่งกำเนิดแห่งพลังของมิสติกคือพลังธรรมชาติ สามารถฟื้นฟูพลังธรรมชาติด้วยวิธีการเสริม อย่างเช่น ยา หรือสามารถเปลี่ยน CP เป็นพลังธรรมชาติเพื่อใช้ทักษะ

MYSTIC CP
CP เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ทักษะอัลติเมท ถ้าเข้าสู่สถานะต่อสูู้จะฟื้นฟู CP 1% ทุกวินาที

MYSTIC อาวุธ
มิสติกใช้คทาและโทเทมเป็นอาวุธ

MYSTIC Tactic

MYSTIC
Radiance
ใช้เวทมนตร์สายแสงสว่างในการต่อสู้และใช้สถานะผิดปกติสำหรับช่วยสนับสนุนการต่อสู้
MYSTIC
Verdure
ใช้เวทมนตร์สายธรรมชาติที่ช่วยในการปกป้องและรักษาทั้งตนเองและพวกพ้อง
MYSTIC

MYSTIC

มิสติกเป็นคลาสลึกลับที่สื่อสารกับธรรมชาติ อย่างเช่น แสง, ลม, ต้นไม้, นก และใช้พลังนั้น มิสติกสามารถทำให้เกิดกระแสลมแรงเพื่อโจมตีศัตรู แต่บางครั้งก็จะเรียกสายลมเบาๆ เพื่อรักษาพันธมิตรได้ นอกจากนี้ยังทำให้เถาวัลย์โตขึ้นในพริบตาเพื่อพันธนาการศัตรู หรือในทางกลับกันก็สามารถห่อหุ้มพันธมิตรด้วยเถาวัลย์เพื่อทำให้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ปลอดภัยได้

โจมตี
3
ป้องกัน
2
ความเร็ว
3
ระยะยิง
4
คริติคอล
2
สนับสนุน
5

MYSTIC ทรัพยากร
แหล่งกำเนิดแห่งพลังของมิสติกคือพลังธรรมชาติ สามารถฟื้นฟูพลังธรรมชาติด้วยวิธีการเสริม อย่างเช่น ยา หรือสามารถเปลี่ยน CP เป็นพลังธรรมชาติเพื่อใช้ทักษะ

MYSTIC CP
CP เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ทักษะอัลติเมท ถ้าเข้าสู่สถานะต่อสูู้จะฟื้นฟู CP 1% ทุกวินาที

MYSTIC อาวุธ
มิสติกใช้คทาและโทเทมเป็นอาวุธ

MYSTIC Tactic

MYSTIC
Radiance
ใช้เวทมนตร์สายแสงสว่างในการต่อสู้และใช้สถานะผิดปกติสำหรับช่วยสนับสนุนการต่อสู้
MYSTIC
Verdure
ใช้เวทมนตร์สายธรรมชาติที่ช่วยในการปกป้องและรักษาทั้งตนเองและพวกพ้อง